banner
Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluşu
 28514
Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluşu

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı ve üyelikleri, diğer 3 Yüksek Mahkemenin Başkan ve  üyeleri arasından seçilenler tarafından “ ikinci görev” biçiminde yerine getirilmektedir.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı: Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından seçilmekte olup, bir yandan Anayasa Mahkemesi Üyeliği görevini de sürdüren bir Yüksek Mahkeme Başkanıdır. Başkanvekili de aynı yöntemle seçilip görev yapmaktadır.

Uyuşmazlık Mahkemesi Üyeleri:

Uyuşmazlık Mahkemesi bir Başkan ile altı asıl, altı yedek üyeden kurulur.

Uyuşmazlık Mahkemesine, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ile Danıştay Genel Kurulunca kendi daire başkan ve üyeleri arasından üçer asıl, üçer yedek üye seçilir.

Toplantı yetersayısı, asıl üyelerin mazeretleri halinde yedek üyeler alınmak suretiyle sağlanır.

Savcılık  :Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, (veya bunlar tarafından görevlendirilecek savcılar), 2247 sayılı Kanun uyarınca yazılı ve sözlü düşüncelerini bildiren, Uyuşmazlık Mahkemesi’nin de savcılarıdır. 

Raportörlük : Uyuşmazlık Mahkemesine, çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Başkanın takdir edeceği yeter sayıda geçici raportör verilir.

Geçici raportörler, hakimlikte veyahut Hakimler Kanunu gereğince hakimlik ve savcılık sınıflarından sayılan hizmetlerde en az dört yılını ikmal etmiş ve üstün başarısıyla Uyuşmazlık Mahkemesinde yararlı olacağı anlaşılanlarla, aynı niteliği haiz Danıştay tetkik hakimleri, savcıları, askeri hakimler ve savcılar arasından Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının isteği ve ilgilinin muvafakatı üzerine, mensup oldukları kurumların yetkili mercileri tarafından geçici olarak görevlendirilirler. Bunların özlük işlerinde mensup oldukları mesleklere ait hükümler uygulanır. 

Telefon:(312) 489 82 04
Faks:(312) 489 80 59
E-Posta :bilgi@uyusmazlik.gov.tr
Adres:Ahlatlıbel Mahallesi İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:4 06805 Çankaya Ankara/Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Uyuşmazlık Mahkemesi © 2017