YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARINDA İDARE HUKUKU

AÇISINDAN GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN

HUSUSLAR

(Issues to be Considered With Regards to Administrative

Law in the Efforts For a New Constitution)

 

 

 

ÖZ……………………………………………………………………………………………………………

ABSTRACT……………………………………………………..……………………………………………..

GİRİŞ…………………………………………………………………………………………………………..

I. YENİ ANAYASANIN TEMEL FELSEFESİ MİLLÎ UNSUR İÇERMELİDİR………………………

II. İDARÎ YARGI REJİMİNİN GEREKLİLİĞİ ANAYASADA VURGULANMALIDIR……………

A. İdarî Yargı Rejiminin Faydaları……………………………...……….……...…………………..

1. Bu Sistemde Ferdin İdareye Karşı Korunması Sağlanır………………………………

2. İdarenin de Ferde Karşı Korunması Sağlanır……………………………………………

3. İdarenin Malî Sorumluluğu Bulunur…………………………………………...............

4. Genel Mahkemelerin; İdarenin Tek Taraflı İşlemlerinin Denetlenmesinde Yetersiz

    Kalması Sorunu Önlenmiş Olur……………………………………………….................

5. İdarî Davaların İdarî Hâkim Tarafından Çözümlenmesi Çok Önemlidir……………

6. Karar Verirken Kamu Yararı Ve Kamu Hizmetinin Göz önünde Bulundurulmasının

    Bulundurulmasının Gerekliliği Sağlanmış Olur………………………………………..

7. İdarî Mevzuat Genel Mahkemelerin Uyguladığı Özel Hukuk Kurallarından Farklıdır

            B. Uyuşmazlık Mahkemesinin Önemi…………………………………………………………........

            C. Önerimiz………………………………………………………………............................................

III. İDARÎ YARGININ GÖREV ALANI KORUNMALIDIR …………………………………………..

A. 1982 Anayasasına Göre İdarî Yargının Görev Alanının Anayasal Dayanağı Sorunu……….

B. Önerimiz……………………………………………………………………………………………….

IV. KAMU GÖREVLİLERİNİN HUKUKÎ SORUMLULUĞU ………………………………………..

A. Uygulamadaki Zorluklar…………………………………………………………………………..

B. Önerimiz……………………………………………………………………………………………..

V. BİREYLERİN İYİ İDARE EDİLME HAKKI, İDARENİN İYİ İDARE ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ….

A. Uluslararası Mevzuat Bakımından İdare ve Ahlâk İlişkisi……………………………………

1. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartında İdare ve Ahlâk İlişkisi………………………….

2. Avrupa İyi İdarî Davranışlar Kanunu’nda İdare ve Ahlâk İlişkisi………………….

3. OECD Konseyi’nin 23 Nisan 1998 tarihli Tavsiye Kararı ile Referans Gösterdiği

    “Kamu Hizmetinde Etik Yönetim İlkeleri………………………………………………

B. Türkiye’deki Mevzuat Bakımından İdare ve Ahlâk İlişkisi…………………………………..

1. 2004 Yılından Önce İdare ve Ahlâk İlişkisi İle İlgili Mevzuat…………………………..

2. 2004 Yılından Sonra İdare ve Ahlâk İlişkisi İle İlgili Mevzuat………………............

a) İdarenin Tehlikeli Etkinlikleri ile Araç ve Gereçleri Bakımından İdare ve

    Ahlâk İlişkisi………………………………………………………………………

b) Meslekî Risk İlkesi Bakımından İdare ve Ahlâk İlişkisi………………….....

c) Sosyal Risk İlkesi Bakımından İdare ve Ahlâk İlişkisi………………………….

C. Önerimiz…………………………………………………………………………………………….

VI. İDARÎ USÛL İLKELERİ ANAYASADA YER ALMALIDIR……………………………………...

A.    İdarî Usûl Kavramı……………………………………………………………………………….

B.    İdarî Usûl İlkeleri………………………………………………………………………………….

1. Dinlenilme Hakkı………………………………………………………………………….

2. Bilgi, Belge ve Dokümanlara Erişim Hakkı……………………………………………….

3. Hukukî Yardım ve Temsil…………………………………………………………………

4. İdarî İşlemlerin Gerekçeli Olması………………………………………………………..

5. İşleme Karşı Başvuru Yollarının Gösterilmesi…………………………………………...

C. Önerimiz……………………………………………………………………………………………..

VII. ARABULUCULUK ANAYASADA YER ALMALIDIR…………………………………………..

A.     Arabuluculuk Kavramı………………………………………………………………………….

B.      Önerimiz………………………………………………………………………………………….

VIII. TÜRKİYE KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMANLIK) KURUMU İLE İLGİLİ ANAYASA

        HÜKMÜ YENİDEN DÜZENLENMELİDİR……………………………………………………….

A.     Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumunun 1982 Anayasasında Düzenleniş Şekli..

B.      Önerimiz………………………………………………………………………………………….

IX. ASKERÎ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ İLE İLGİLİ ANAYASA HÜKMÜ YENİDEN

     DÜZENLENMELİDİR…………………………………………………………………………………..

A. Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin Tarihsel Gelişimi ve Önemi………………………………

1. Danıştayın Görevli Olduğu Dönem (6 Temmuz 1927-18 Haziran 1934)……………

2. Zat İşleri Son Tetkik Mercii Encümeninin Görevli Olduğu Dönem

    (18 Haziran 1934-30 Mayıs 1938)………………………………………………………….

3. Askerî Yargıtayda Özel Bir Dairenin Görevlendirildiği Dönem

    (30 Mayıs 1938-13 Temmuz 1953)………………………………………………………..

4. Danıştay’ın Görevli Olduğu Dönem (13 Temmuz 1953-4 Temmuz 1972)…………….

5. Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin Görevlendirildiği Dönem (4 Temmuz 1972)……

            B. Askerî İdarî Yargıda Kararlara Karşı Başvuru Yolları…………………………………………….

            C. Önerimiz………………………………………………………………………………………………

X. DEĞİŞTİRİLEMEYECEK HÜKÜMLER

A. “Devletin şekli” başlıklı 1.madde……………………………………………………………......

B. “Cumhuriyetin Nitelikleri” başlıklı 2. madde………………………………………………….

C. “Devletin Bütünlüğü, Resmî Dili, Bayrağı, Millî Marşı ve Başkenti” Başlıklı 3. Madde …

D. Önerimiz…………………………………………………………………………………………….

SONUÇ……………………………………………………………………………………………………….

KAYNAKLAR………………………………………………………………………………………............